Kirjaudu
Tulevaa
 • Ei tulevia tapahtumia
AEC v1.0.4
Uudet kommentit

Säännöt

Muonion Matkailu ry säännöt

Luoteis-Lapin Matkailu ry:n säännöt

 

1 Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Luoteis-Lapin Matkailu ry ja sen kotikunta on Muonio.

2 Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää Luoteis-Lapin seudun matkailuyritykset sekä matkailuun liittyvät yritykset, yhteisöt ja henkilöt valvomaan niiden yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa toimialojensa taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia asiaa koskevia selvityksiä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista omaisuutta ja suorittaa rahankeräystä asianomaisen luvan hankittuaan.

3 Jäsenet

Yhdistyksen henkilöjäseneksi voi liittyä alalla toimiva yksityinen henkilö ja yhteisöjäseneksi Suomessa rekisteröity ja toimiva matkailualan, kaupan, liikenteen, kulttuurialan tai muu mainittuihin elinkeinon aloihin liittyvä yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Erottamisesta päättää vuosikokous tai ylimääräinen kokous.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Henkilöjäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Yhteisöjäsenen liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun määrää vuosikokous.

Jokaisella henkilöjäsenellä on kokouksessa äänioikeus ja yksi ääni.

Jokaisella yhteisöjäsenellä on yhdistyksen kokouksessa äänioikeus ja yksi ääni.

4 Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut 5-9 varsinaista jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallitus voi kutsua kokouksiinsa tarvittaessa asiantuntijoita.

Hallituksen jäsenen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsumana tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja heidän joukossaan, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.

5 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.

6 Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

7 Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.

Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena ja sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai ilmoittamalla Luoteis-Lapin suurilevikkisimmässä sanomalehdessä.

8 Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä, kuitenkin ennen maaliskuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.

Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa, joissa tasatulos ratkaistaan arvalla.

9 Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus

 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. Esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

 8. Valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet

 9. Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies

 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosa (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

28.11.2006